R E K L A M A


LI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 15 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Jasła” /Druk nr 464/.
  4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gmin, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
  5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak