R E K L A M A


LV „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła 17 stycznia 2022 r.

LV „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 17 stycznia 2022 r. o godz. 12.00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawach:
uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Jaśle /Druk nr 493/,
przyjęcia do realizacji projektu pn. „Aktywni już dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji ww. projektu /Druk nr 494/,
upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2023 r. – na realizację projektu pn. „Aktywni już dziś” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym /Druk nr 495/,
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej
w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Dębowiec /Druk nr 496/,
zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r. /Druk nr 497/.
Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

(-)
Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak