R E K L A M A


W dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LXVII sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 • Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 • Wybór Komisji Wnioskowej.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
  – zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 r.,
  – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2030,
  – uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
  – wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2023 – 2024 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w Jaśle,
  – ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2023 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
  – rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle i działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia,
  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2022 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej”,
  – powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej,
  – zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2021 – 2023 – Aktualizacja.
 • Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023.
 • Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Interpelacje.
 • Wnioski i zapytania radnych.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH