R E K L A M A


IV Sesja Rady Miejskiej Jasła 11 lipca 2024 r.

IV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 11 lipca 2024 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Jaśle i nadania mu statutu /Druk nr 35/,
  • przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2024-2030 /Druk nr 29/,
  • odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Jaśle, obręb nr 08 – Centrum /Druk nr 32/,
  • upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2024 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Rejon ulic Podwale i Ks. Józefa Tischnera” /Druk nr 27/,
  • upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2024 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Młynarska I” /Druk nr 28/,
  • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Jasło i jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
   w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg /Druk nr 33/,
  • zmieniająca Uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla niektórych jednostek oświatowych Miasta Jasła /Druk nr 34/,
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2024 r. /Druk nr 30/,
  • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2024-2036 /Druk nr 31/.
 4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

            /-/          

Przewodniczący   
         Rady Miejskiej Jasła

   Marcin Węgrzyn