R E K L A M A


Archiwum z dnia: 15 czerwca 2020

XXX Sesja Rady Miejskiej Jasła 22 czerwca 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E 

Uprzejmie zapraszam na XXX Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). XXX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 22 czerwca 2020 r. o godz. 1330 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad: