R E K L A M A


INFORMACJA Przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Miasta Jasła za 2023 rok

Informuję, iż zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z póź. zm.) Burmistrz Miasta Jasła przedstawił Raport o stanie Miasta Jasła za 2023 rok. Raport został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Raport o stanie Miasta Jasła – link: https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2024-r/zarzadzenie-nr-vi-10-2024-z-dnia-27-maja-2024-r.html  W związku z powyższym, na sesji Rady Miejskiej Jasła, zwołanej na 17 czerwca 2024 roku, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta Jasła za 2023 rok.

Zgodnie z art. 28aa ust.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w debacie nad raportem, głos mogą zabierać mieszkańcy miasta Jasła.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w powyższym trybie, składa do przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiony raport o stanie miasta.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła 
Marcin Węgrzyn