R E K L A M A


IX Sesja Rady Miejskiej Jasła 15 kwietnia 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na IX Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506/. IX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie protokołu z V Sesji RMJ.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawach:
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jaśle między ulicami MICKIEWICZA – SZOPENA – część I /Druk nr 60/,
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru osiedla „Kotlina” w Jaśle (zawartego pomiędzy: ul. Lwowską, istniejącym ciekiem wodnym osiedla Gorajowice, granicą działki Nr 3/1, granicą administracyjną miasta, granicą działki Nr 6/22),
w granicach określonych Uchwałą Nr XXIV/228/96 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 kwietnia 1996 r.
/Druk nr 61/,
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk nr 62/,
uchwalenia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Jaśle /Druk nr 67/,
określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach /Druk nr 68/,
wyrażenia zgody na sprzedaż działki w trybie przetargowym /Druk nr 63/,
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jasło na realizację zadania: „Remont drogi wewnętrznej
na Zawadów działka nr ew. 954 w miejscowości Brzyście” /Druk nr 64/,
zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia inwestycji wieloletniej pn. „Przebudowa boiska treningowego przy ul. Śniadeckich w Jaśle” i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jej realizację o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na ten cel w budżecie miasta /Druk nr 66/,
zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /Druk nr 65/,
wskazania Honorowych członków Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła /Druk nr 59/,
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad IX Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak