R E K L A M A


L Sesja Rady Powiatu w Jaśle 21 września 2021 r.

W dniu 21 września 2021 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się L Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu w Jaśle.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027,
ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,
wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Powiatu Jasielskiego nieruchomości położonej w Jaśle, obręb nr 03-Błonie,
wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Miasta Jasła nieruchomości położonej w Jaśle, obręb nr 22 – Brzyszczki II,
wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2022 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliwa do środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle,
wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym, dwóch ambulansów sanitarnych, stanowiących mienie ruchome Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje.
Wnioski i zapytania radnych.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH