R E K L A M A


LII sesja Rady Miejskiej Jasła 29 listopada 2021 r.

LII sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 29 listopada 2021 r. o godz. 1000 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie protokołu z XLIV sesji RMJ.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawach:
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. /Druk nr 470/,
Określenia warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Miasta Jasła w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu /Druk nr 471/.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad sesji RMJ.

(-)    
Wiceprzewodniczący   
Rady Miejskiej Jasła  
Andrzej Dybaś