R E K L A M A


LIV „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła 15 listopada 2017 r.

LIV Sesja Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajna” odbedzie się w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 1500 Urzędzie Miasta w Jaśle.

 

Z A W I A D O M I E N I E  

Uprzejmie zapraszam na LIV Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną”,  którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875/. LIV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 1500 Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenia do realizacji projektu „Akademia Pełni Życia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji ww. projektu /Druk Nr 558/,
    • upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. – na realizację projektu pn. „Akademia Pełni Życia” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych /Druk Nr 559/.
  4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła 

            Henryk Rak