R E K L A M A


LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 29 grudnia 2021 r.

W dniu 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok,
ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2021 roku,
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2022 rok,
wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle, obręb nr 03 – Błonie,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2021 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH