R E K L A M A


LX sesja Rady Powiatu w Jaśle 30 maja 2022 r.

W dniu 30 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LX sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie protokołów z LVIII i LIX sesji Rady Powiatu w Jaśle.
  Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 • Wybór Komisji Wnioskowej.
  Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 rok,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Wykonanie drobnych prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem operatu ewidencji gruntów i budynków, opracowaniem map do celów prawnych, gospodarowaniem nieruchomościami oraz pracami inwestycyjnymi prowadzonymi przez Starostę Jasielskiego reprezentującego Skarb Państwa” oraz zaciągnięcie zobowiązania na jego realizację,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2023 – 2030” oraz zaciągniecie zobowiązania na jego realizację,
 • przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Jasielskim na rok 2022”.
 • Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle o stanie dróg powiatowych.
 • Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie Jasielskim.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 w Powiecie Jasielskim.
 • Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Interpelacje.
 • Wnioski i zapytania radnych.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH