R E K L A M A


LXI Sesja Rady Miejskiej Jasła 26 lutego 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E  

Uprzejmie zapraszam na LXI Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póź. zm./. LXI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 1000 Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Zatwierdzenie protokołu z LVIII Sesji RMJ:
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia /Druk Nr 635/,

4.2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru

      „Krasińskiego” /Druk Nr 636/,

 4.3. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w Jaśle /Druk Nr 637/,

 4.4. podziału Miasta Jasła na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym /Druk Nr 638/,

4.5. w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów osiedli utworzonych na terenie  miasta Jasła /Druk Nr 644/,

4.6. wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Jasła /Druk Nr 640/,

4.7. wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Jasła /Druk Nr 639/,

4.8. zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /Druk Nr 642/,

4.9. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2018 – 2028/Druk Nr 643/.

4.10. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. /Druk Nr 641/.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  2. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie obrad LXI Sesji RMJ.

       Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła 

        Henryk Rak