R E K L A M A


LXII Sesja Rady Miejskiej Jasła 19 marca 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

     Uprzejmie zapraszam na LXII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm./. LXII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie Protokołu z LIX Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • podziału Miasta Jasła na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych /druk nr 652/,
  • przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M.Konopnickiej w Jaśle polegającego na przeniesieniu siedziby szkoły z ul. Koralewskiego 9 w Jaśle na ul. Czackiego 2 w Jaśle oraz zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły podstawowej nr 2 im. M.Konopnickiej w Jaśle
   w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle /druk nr 648/,
  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach
   i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło /druk nr 649/,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 922 Jasło-Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”
   /druk nr 650/,
  • ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Jasło oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
   w którym kończą 6 lat /druk nr 651/.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad LXII Sesji RMJ.

Przewodniczący  Rady Miejskiej Jasła

   Henryk Rak