R E K L A M A


LXV sesja Rady Powiatu w Jaśle 29 września 2022 r.

W dniu 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LXV sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie protokołów z LXIII i LXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 • Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 • Wybór Komisji Wnioskowej.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 r.,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2030,
 • określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych,
 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2023 – 2025 na pokrycie kosztów usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego,
 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2023 rok zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z konserwacją dźwigów, konserwacją urządzeń wczesnego wykrywania pożaru, serwisowaniem kotłowni, zakupem żywności dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, monitoringiem systemu p.poż, dostępem do sieci internetowej,
 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2023 rok zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliw do środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.
 • Informacja Zarządu Powiatu w Jaśle o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za I półrocze 2022 roku.
 • Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Interpelacje.
 • Wnioski i zapytania radnych.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH