R E K L A M A


LXVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 19 września 2022 r.

LXVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 19 września 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

LXVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 19 września 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta
w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.1. Zatwierdzenie protokołu z LXII Sesji RMJ.

2.2. Zatwierdzenie protokołu z LXIII Sesji RMJ.

3. Wybór Komisji Wnioskowej.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terenie tego państwa /Druk nr 575/,

4.2. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Jasło /Druk nr 574/,

4.3. zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r. /Druk nr 576/.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.


()
      
Przewodniczący
    
Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak