R E K L A M A


LXX sesja Rady Powiatu w Jaśle 31 stycznia 2023 r.

W dniu 31 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 15.30w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LXX sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się  na odległość, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXVIII i LXIX sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2023 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2023 – 2030,
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tarnowskiego na realizację zadania publicznego,
d) przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację w 2023 roku
zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
e) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków  i sposobu ich przyznawania,
f) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski,
g) rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1830R
w miejscowości Lisów,
h) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2023 rok,
i) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
7. Sprawozdanie Starosty Jasielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 r.
8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie
międzysesyjnym.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH