R E K L A M A


LXXI Sesja Rady Miejskiej Jasła 21 listopada 2022 r.

LXXI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 21 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle,  ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z LXVI Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gajowa-cmentarz”
   /Druk nr 597/,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji /Druk nr 598/,
  • nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, obręb Nr 10-„Sobniów I” /Druk nr 599/,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle obręb 3A-PGR
   /Druk nr 601/,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Jasła oraz wysokości opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania /Druk nr 600/,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle /Druk nr 602/,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Miasta Jasła w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu /Druk nr 603/.
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

 

 

(-)               

 Przewodniczący    
Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak