R E K L A M A


LXXII Sesja Rady Miejskiej Jasła 1 grudnia 2022 r.

LXXII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 1 grudnia 2022 r. o godz. 13.30 w Urzędzie Miasta w Jaśle,  ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Jasła /Druk nr 611/,
  • pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /Druk nr 612/,
  • uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” /Druk nr 613/,
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r. /Druk nr 614/,
  • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata
   2022-2036 /Druk nr 615/.
 4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

 

 

 

 (-)               

Przewodniczący    
Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak