R E K L A M A


LXXV sesja Rady Miejskiej Jasła 19 stycznia 2023 r.

LXXV sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 19 stycznia 2023 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle,  ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
   z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe
   /Druk nr 641/,
  • określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa /Druk nr 640/,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Jasła
   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” /Druk nr 642/,
  • wskazania trzech przedstawicieli spośród radnych Rady Miejskiej Jasła do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle II kadencji /Druk nr 639/,
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2023 r. /Druk nr 643/,
  • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata
   2023-2036 /Druk nr 644/.
 4. Zamknięcie obrad sesji RMJ.

 

(-)            

   Przewodniczący  
Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak