R E K L A M A


LXXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła 6 lutego 2023 r.

LXXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 6 lutego 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z LXVIII Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła oraz obowiązujących na terenie miasta Jasła miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /Druk nr 647/,
4.2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /Druk nr 648/,
4.3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z przypisaną im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół /Druk nr 646/,
4.4. określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu /Druk nr 650/,
4.5. zmiany uchwały ustalającej zasady najmu i dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata /Druk nr 652/,
4.6. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb nr 20 – Podzamcze /Druk nr 649/,
4.7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Jasła
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” /Druk nr 651/,
4.8. zmiany budżetu miasta Jasła na 2023 r. /Druk nr 653/.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RMJ za 2022 r.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

(-)            
Przewodniczący   
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak