R E K L A M A


LXXVI sesja Rady Powiatu w Jaśle 7 czerwca 2023 r.

W dniu 7 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LXXVI sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie protokołów z LXXIV i LXXV sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 • Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 • Wybór Komisji Wnioskowej.
 • Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego za 2022 rok.
 • Debata
 • Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2022 r.
 • Wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2022 rok.
 • Wysłuchanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku.
 • Wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu.
 • Dyskusja.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2022 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2022 r.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 •  zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2023 r.,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2023 – 2030,
 • Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Interpelacje.
 • Wnioski i zapytania radnych.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
ROBERT SNOCH