R E K L A M A


LXXX Sesja Rady Miejskiej Jasła 17 kwietnia 2023 r.

LXXX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 17 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z LXX Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 4.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Przemysłowa I” /Druk nr 669/,
4.2. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działek położonych w Jaśle, obręb ewidencyjny nr 23 – Warzyce /Druk nr 667/,
4.3. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb ewidencyjny nr 09 – Górka /Druk nr 668/,
4.4. przystąpienia do programu pn. „Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat” i złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego dla zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego w Jaśle” /Druk nr 676/,
4.5. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jasło /Druk nr 675/,
4.6. przyjęcia do realizacji Programu Osłonowego Miasta Jasła „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 /Druk nr 674/,
4.7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” /Druk nr 677/,
4.8. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /Druk nr 678/,
4.9. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jasła na lata 2021-2032 wraz ze szczegółową inwentaryzacją” /Druk nr 682/,
4.10. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa pomnika przyrody rosnącego w Jaśle przy ul. Bednarskiej /Druk nr 681/,
4.11. zmiany budżetu miasta Jasła na 2023 r. /Druk nr 679/,
4.12. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2023 – 2036 /Druk nr 680/.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący     
Rady Miejskiej Jasła  
Henryk Rak