R E K L A M A


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w I edycji projektu „Aktywni już dziś”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w I edycji projektu

Aktywni już dziś

Cel główny:

Celem projektu jest aktywna integracja 30 niepełnosprawnych mieszkańców miasta Jasła (12K i 18M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w ramach nowo utworzonych 15 miejsc w funkcjonującym Klubie Integracji Społecznej (KIS) do 31.12.2023r.

 

Adresaci projektu:

15 osób (6 kobiet oraz 9 mężczyzn) niepełnosprawnych, biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wpisujących się w ustawę o zatrudnieniu socjalnym w wieku aktywności zawodowej (18-59/64) korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujących w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

 

Zapisy u pracowników socjalnych MOPS w Jaśle lub Koordynatora KIS

Szczegółowe informacje: biuro projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 310  tel. 13 4464328, pon. od 8:00 do 17.00; wt.-czw. od 8:00 do 15:30; pt. od 8:00 do 14:00  

 

Więcej informacji o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl

Nabór uczestników trwa do 14.02.2022r.

 

Projekt zakłada reintegrację społeczną oraz reintegrację zawodową realizowane w funkcjonującym Klubie Integracji Społecznej

 

Formy wsparcia:

  • warsztaty kompetencji społecznych
  • doradztwo zawodowe – opracowanie IPD
  • kursy zawodowe
  • 6 miesięczne staże zawodowe

 

Uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniach i stażach zawodowych otrzymają stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe.

 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Dofinasowanie projektu z UE: 670 336,70 zł, Całkowita wartość projektu: 788 631,42 zł.