R E K L A M A


VII Sesja Rady Miejskiej Jasła 4 marca 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na VII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze.zm./. VII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 4 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie protokołu z IV Sesji RMJ.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawach:
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła w 2019 roku /Druk nr 43/,
podjęcia inwestycji wieloletniej pn.: „Przebudowa boiska treningowego przy ul. Śniadeckich w Jaśle”
i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jej realizację o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na ten cel w budżecie miasta /Druk nr 44/,
bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
w prawo własności gruntów /Druk nr 45/,
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Nowy Żmigród zadania z zakresu pomocy społecznej /Druk nr 46/,
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej /Druk nr 47/,
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019 – 2024
/Druk nr 48/,
zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /Druk nr 49/,
zarządzenia wyborów do Zarządów Osiedli w Mieście Jaśle /Druk nr 41/,
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej Jasła /Druk nr 42/,
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad VII Sesji RMJ.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak