R E K L A M A


VII Sesja Rady Powiatu w Jaśle 6 lutego 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 6 lutego 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję VII Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finans. Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinasowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinasowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinasowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37 ha” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.
Sprawozdanie Starosty Jasielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Jasielski.
9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje.
11. Wnioski i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT SNOCH