R E K L A M A


VIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle 11 marca 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zapraszam na VIII Sesję Rady Powiatu w Jaśle, która odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
wyrażenia zgody na zaciągniecie na 2020 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.
ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegającego na budowie chodnika w km 4 + 230 – 4 + 325 w m. Tarnowiec”.
zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”.
przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2019”.
określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON na realizacje zadań w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
określenia liczby członków Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle będących przedstawicielami organu tworzącego.
powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie jasielskim oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Jaśle za 2018 rok.
Informacja o działaniach Prokuratury Rejonowej w Jaśle w 2018 r.
Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Adama Pawlusia z funkcji Starosty Jasielskiego.
wybór Komisji Skrutacyjnej.
przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wniosku o odwołanie Adama Pawlusia z funkcji Starosty Jasielskiego.
przeprowadzenie tajnego głosowania nad wnioskiem o odwołanie Adama Pawlusia z funkcji Starosty Jasielskiego.
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje.
Wnioski i zapytania radnych.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.
PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH