R E K L A M A


X Sesja Rady Miejskiej Jasła 20 maja 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zapraszam na X Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506/. X Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 20 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Złożenie ślubowania przez Radną Rady Miejskiej Jasła.
Zatwierdzenie protokołu z VI Sesji RMJ.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawach:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE /Druk nr 79/,
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gamrat – część północna” /Druk nr 80/,
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE /Druk nr 81/,
projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego /Druk nr 72/,
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
na realizację zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” /Druk nr 73/,
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Brzyska dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk nr 71/,
upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od 01.12.2019 r. do 31.12.2021 r. na realizację projektu pn. Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych /Druk nr 74/,
zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji ww. projektu. /Druk nr 75/,
zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /Druk nr 76/,
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na
lata 2019 – 2029 /Druk nr 77/,
zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego /Druk nr 78/,
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad X Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak