R E K L A M A


XCI Sesja Rady Powiatu w Jaśle 26 kwietnia 2024 r.

W dniu 26 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., zwołuję XCI Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie protokołów z LXXXIX i XC sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 • Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 • Wybór Komisji Wnioskowej.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Cieklin na rzecz jej poprzedniego właściciela,
 • przyjęcia Regulaminu korzystania ze strzelnicy wirtualnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle,
 • przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Jasielskiego na lata 2023 – 2030,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia i Zarządu Powiatu w Jaśle w składzie: Adam Pawluś, Stanisław Pankiewicz, Jan Muzyka, Ryszard Lisowski i Grzegorz Pers,
 • zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024 – 2030.
 • Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 r.
 • Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle za 2023 rok.
 • Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie jasielskim oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Jaśle za 2023 rok.
 • Informacja o działaniach Prokuratury Rejonowej w Jaśle w 2023 roku.
 • Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w powiecie jasielskim za rok 2023.
 • Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie jasielskim w roku 2023.
 • Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 • Interpelacje.
 • Wnioski i zapytania radnych.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY     
ROBERT SNOCH