R E K L A M A


XII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła 10 czerwca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zapraszam na XII Sesję Rady Miejskiej Jasła -”Nadzwyczajną” którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 r., poz. 506/ w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła z 6 czerwca 2019 r.  XII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 10 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawach:
wyrażenia zgody na realizację mikroprojektu pn.: „Eko-tożsamość polsko-słowackiego pogranicza” /Druk nr 90/,
o zmianie uchwały w sprawie: zasad wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej Jasło z zakresu pomocy społecznej /Druk nr 91/,
o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kołaczyce dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk nr 92/,
zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /Druk nr 93/,
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2019 – 2029 /Druk nr 94/,
Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak