R E K L A M A


XII Sesja Rady Powiatu w Jaśle 23 maja 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XII Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. (Druk Nr 60).
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jasielskiego, od dnia 1 września 2019 r.
stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle,
stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk J. Modrzejewskiego w Jaśle,
stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle,
stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach,
stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jaśle wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle,
stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Jaśle wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle,
stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 w Jaśle im. Generała Józefa Hallera w Jaśle wchodzących w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,
stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 3 w Jaśle wchodzących w skład Zespołu Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle,
stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle,
stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 5 w Jaśle wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle,
stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle w Jaśle,
stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle W Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Jaśle,
włączenia Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle do Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle,
ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć.
zmieniająca uchwałę Nr XXX/205/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów szkolnym schroniskom młodzieżowym prowadzonym przez Powiat Jasielski.
powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego w zakresie prowadzenia placówki oświatowo – wychowawczej.
wyrażenia zgody na użyczenie herbu Powiatu Jasielskiego przez Fundację im. Generała Pułaskiego w związku z organizacją XVIII Krempniańskiej Parady Historycznej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Rozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie.
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie.
Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie.
Informacja Dyrektora PUP w Jaśle o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Jasielskiego i działaniach mających na celu jego zmniejszenie.
Informacja Dyrektora PZD w Jaśle o stanie dróg powiatowych – harmonogram prac na drogach.
Sprawozdanie Dyrektora PCPR w Jaśle z działalności za 2018 rok.
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 w Powiecie Jasielskim.
Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”.
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje.
Wnioski i zapytania radnych.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT SNOCH