R E K L A M A


XIX Sesja Rady Miejskiej Jasła 18 listopada 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zapraszam na XIX Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm./. XIX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 18 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie protokołów z Sesji RMJ:
Zatwierdzenie protokołu z XIV Sesji RMJ,
Zatwierdzenie protokołu z XV Sesji RMJ,
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawach:
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła
/Druk nr 168/,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Na Kotlinę – I”
/Druk nr 169/,
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Mickiewicza – Kaczorowy” – ETAP 1 /Druk nr 170/,
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE /Druk nr 166/,
podatku od nieruchomości /Druk nr 176/,
opłaty od posiadania psów /Druk nr 167/,
uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych /Druk nr 175/,
przystąpienia Gminy Miasto Jasło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /Druk nr 173/,
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. /Druk nr 172/,
zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /Druk nr 171/,
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad XIX Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak