R E K L A M A


XIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle 28 listopada 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XIX Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.,
wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację,
wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z konserwacją dźwigów, urządzeń PPOŻ i transmisji alarmów, konserwacją kotłowni oraz zakupem żywności dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Foluszu,
zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie działającego w strukturach Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w odrębną jednostkę organizacyjną Powiatu Jasielskiego,
powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej,
uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
wyrażenia zgody na użyczenie herbu Powiatu Jasielskiego przez posła do Parlamentu Europejskiego,
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle,
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje.
Wnioski i zapytania radnych.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT SNOCH