R E K L A M A


XLI Sesja Rady Miejskiej Jasła 22 lutego 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

XLI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 22 lutego 2021 r. o godz. 11.00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RMJ za 2020 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła /Druk Nr 348/,
  • zwolnienia z części opłaty oraz zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /Druk nr 349/,
  • wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, dla której Miasto Jasło jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych /Druk nr 354/,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej /Druk nr 353/,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. /Druk nr 352/,
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 350/,
  • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021 – 2031 /Druk nr 351/.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

 

    Przewodniczący
  Rady Miejskiej Jasła
     Henryk Rak