R E K L A M A


XLV Sesja Rady Miejskiej Jasła 21 czerwca 2021 r.

XLV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 21 czerwca 2021 r. o godz. 11.00.w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLI Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Jasła za 2020 r. – Debata.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jasła wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jasła za 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Miasta Jasła za rok 2020 /wraz z podjęciem stosownej uchwały, druk nr 397/.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Jasła z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica przemysłowo-składowa- część północno-zachodnia” /Druk nr 398/.
9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak