R E K L A M A


XV Sesja Rady Powiatu w Jaśle 26 sierpnia 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję XV Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:


Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2020-2021 zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2020-2022 na pokrycie kosztów usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.
ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Powiat Jasielski.
ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 r.
Informacja o naborze do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 według stanu na 09 sierpnia 2019 r.
Rozpatrzenie informacji Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu jasielskiego w 2018 r.
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje.
Wnioski i zapytania radnych.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH