R E K L A M A


XV Sesja Rady Powiatu w Jaśle 29 maja 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2020 r. (piątek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XXV Sesję Rady Powiatu w Jaśle,  z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.,
zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027,
utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Jaśle,
utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 im. Generała Józefa Hallera w Jaśle,
utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Jaśle,
wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Jasielskiego na sztandarze Magurskiego Parku Narodowego,
wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2021 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego,
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle,
zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”,
zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (V)”,
określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Raport Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Jasielskim w roku 2019.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle za rok 2019.
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 w Powiecie Jasielskim.
Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie Jasielskim.
Stan dróg powiatowych.
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje.
Wnioski i zapytania radnych.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH