R E K L A M A


XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 14 października 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) zawiadamiam, że w dniu 14 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XVII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Budowa dróg i mostów powiatowych” oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację.
b. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT SNOCH