R E K L A M A


XXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle 3 kwietnia 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 3 kwietnia 2020 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołów z XXI, XXII i XXIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Informacja o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej w Powiecie Jasielskim.
Informacja o sytuacji w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.,
zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027,
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Jaśle,
Sprawozdanie z prac Komisji: Finansowo – Budżetowej; Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; Społecznej; Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle za 2019 rok.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie jasielskim oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Jaśle za 2019 rok.
Informacja o działaniach Prokuratury Rejonowej w Jaśle w 2019 roku.
Informacja o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Jasielskiego i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie Jasielskim.
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje.
Wnioski i zapytania radnych.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

 

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
ANNA NIGBOROWICZ