R E K L A M A


XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 19 czerwca 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027,
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Nowym Żmigrodzie,
zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (VI),
zmiany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym.
Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH