R E K L A M A


XXXI Sesja Rady Powiatu w Jaśle 9 października 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zawiadamiam, że w dniu 9 października 2020 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XXXI Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji Rady Powiatu w Jaśle.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwały w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim,
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2019.
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje.
Wnioski i zapytania radnych.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH