R E K L A M A


XXXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła 30 września 2020 r.

ZAWIADOMIENIE  

Uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm/ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). XXXIV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 30 września 2020 r. o godz. 1100 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XXIX Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonych w Jaśle, obręb Nr 11-Sobniów II /Druk nr 286/,
  • zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/21 /Druk nr 287/,
  • wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Jasła /Druk nr 285/,
  • zmiany Statutu Miasta Jasła /Druk nr 284/,
  • zmieniająca uchwałę Nr LXXIII/577/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jasła /Druk nr 283/,
  • pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika /Druk nr 281/,
  • przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie /Druk nr 282/,
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 288/.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak