R E K L A M A


XXXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle 27 listopada 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) i §50a Statutu Powiatu Jasielskiego zmienionego Uchwałą Nr XXIV/187/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2020 roku zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
– Stwierdzenie prawomocności obrad.
– Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
– Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
– Wybór Komisji Wnioskowej.
– Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.,
– wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Trzcinicy,
– wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego,
– uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
– ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2021 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
– powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej,
– wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2021 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z konserwacją dźwigów, konserwacją urządzeń PPOŻ i transmisji alarmów, konserwacją kotłowni, zakupem żywności oraz utylizacją nieczystości w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu,
– wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji oraz zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „AKTYWNOŚĆ szansą na zatrudnienie w powiecie jasielskim” przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle,
– powierzenia Gminie Krempna zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Krempna,
– powierzenia Gminie Nowy Żmigród zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Nowy Żmigród,
– powierzenia Gminie Osiek Jasielski zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Osiek Jasielski,
– powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowiec,
– powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+020 – 0+369 strona prawa w miejscowości Dębowiec w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika,
– powierzenia Gminie Jasło zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jasło,
– powierzenia Gminie Skołyszyn zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Skołyszyn,
– powierzenia Gminie Brzyska zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 3+378 – 3+671 strona lewa w miejscowości Brzyska i Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 15+807 – 15 +947, strona prawa w miejscowości Błażkowa w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników,
– wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2021 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowych dla Gminy Brzyska, Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Skołyszyn, Jasło i Krempna na realizację zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników,
– powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Brzyska,
– wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2021 rok na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Brzyska,
– zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 – 2021,
– Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
– Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021.
– Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na 2024 roku za lata 2017 – 2019.
– Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
– Wnioski i zapytania radnych.
– Sprawy różne.
– Zamknięcie obrad.PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH