R E K L A M A


XXXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła 23 listopada 2020 r.

ZAWIADOMIENIE          

Uprzejmie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). XXXVI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 23 listopada 2020 r. o godz. 1100 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Zatwierdzenie protokołu z XXXI Sesji RMJ.
  • Zatwierdzenie protokołu z XXXII Sesji RMJ.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • opłaty od posiadania psów /Druk nr 306/,
  • podatku od nieruchomości /Druk nr 305/,
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Jasła /Druk nr 307/,
  • wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym /Druk nr 308/,
  • wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości /Druk nr 309/,
  • Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok /Druk nr 304/,
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 310/.
 4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gmin, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak