R E K L A M A


Zawiadomienie o XL Sesji Rady Powiatu w dniu 14 czerwca 2017 r.

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, zwołuję XL Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 r.
wysłuchanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu,
dyskusja,
podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 r.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2016 r.
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.
Interpelacje.
Wnioski i zapytania radnych.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Robert Snoch