R E K L A M A


XLIII Sesja Rady Miejskiej Jasła 4 maja 2021 r.

ZAWIADOMIENIE    

 Uprzejmie zapraszam na XLIII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.).
XLIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się  4 maja 2021 r. o godz. 11.00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji RMJ.
  • Zatwierdzenie protokołu z XXXIX sesji RMJ.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle /Druk nr 379/,
  • udzielenia pożyczki Muzeum Regionalnemu w Jaśle /Druk nr 382/,
  • wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. z siedzibą w Jaśle wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego /Druk nr 383/,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle obręb Nr 08-Centrum /Druk nr 377/,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle obręb Nr 4-Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa /Druk Nr 378/,
  • odpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle obręb 15 – Żółków /Druk nr 381/,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Dębowiec /Druk nr 380/,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021” /Druk nr 386/,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Jasła /Druk nr 387/,
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 384/
  • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021 – 2031 /Druk nr 385/.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

 

    Przewodniczący    
Rady Miejskiej Jasła 

   Henryk Rak