R E K L A M A


LXIII Sesja Rady Miejskiej Jasła 23 marca 2018 r. o godz. 15.00

Z A W I A D O M I E N I E  

Uprzejmie zapraszam na LXIII Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną”, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm./LXII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 23 marca 2018 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” /druk nr 657/,
    • zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /druk nr 658/,
    • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2018 – 2028 /druk nr 659/.
  4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła 

    Henryk Rak