R E K L A M A


XLIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle 22 lutego 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję XLIX Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII sesji.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r. (Druk Nr 405).
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2018 rok (Druk Nr 406).
zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2018 rok (Druk Nr 407).
zamiaru likwidacji szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie (Druk Nr 408).
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Jasielskiego przez inne niż Powiat Jasielski osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Druk Nr 409).
przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018” (Druk Nr 410).
wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego (Druk Nr 411).
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego (Druk Nr 412).
Roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie (Druk Nr 413).
Informacja Prokuratora Rejonowego w Jaśle o stanie przestępczości w powiecie (Druk Nr 414).
Sprawozdania Komisji Rady Powiatu w Jaśle ze swojej działalności za 2017 rok.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat (Druk nr 415).
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 Interpelacje.
Wnioski i zapytania radnych.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.
PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT SNOCH