R E K L A M A


XLVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle 27 lipca 2021 r

W dniu 27 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się XLVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu w Jaśle.
Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027,
zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu roku 2021 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,
przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Kołaczyce,
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle,
przekazania Zarządowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Wójtowi Gminy Nowy Żmigród, Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego, Zarządowi Powiatu Gorlickiego, Zarządowi Powiatu Dębickiego, Zarządowi Powiatu Tarnowskiego, Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego do zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi powiatowej Nr 1903R Skalnik – Desznica w km 0+000 – 3+828 kategorii drogi powiatowej,
przekazania Zarządowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Burmistrzowi Miasta Jasła, Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego, Zarządowi Powiatu Gorlickiego, Zarządowi Powiatu Dębickiego, Zarządowi Powiatu Tarnowskiego, Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego do zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin na odcinku ul. Kraszewskiego wraz z rondem tj. w km 0+000 – 0+240 kategorii drogi powiatowej,
powierzenia Gminie Jasło zadania publicznego w zakresie bieżącego tj. letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników,
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na lata od 2022 roku do 2027 roku na realizację zadania publicznego w zakresie bieżącego tj. letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników,
odwołania Skarbnika Powiatu Jasielskiego (Głównego księgowego budżetu powiatu).
Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w: Jaśle, Gorlicach, Dębicy i Strzyżowie, na obszarze Powiatu Jasielskiego za rok 2020.
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje.
Wnioski i zapytania radnych.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH