R E K L A M A


XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle 11 września 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zawiadamiam, że w dniu 11 września 2020 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XXX Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 – zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.,
– przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby internatu SOSW w Jaśle”,
– przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027,
– wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2021 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz zakupem paliwa do środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.
5. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT SNOCH